De universitaire verkiezingen komen er weer aan! Wil jij je verkiesbaar stellen voor de FSR, OLC-GNK of OLC-BMW? 

Je kunt je verkiesbaar stellen van maandag 22 april tot vrijdag 26 april via deze link . Let op, dit is een harde deadline. Te laat is te laat.

Wil je meer informatie hierover kijk dan op de Instagram van het SOOS.

De volgorde van de lijsten zal at random worden bepaald. Eerder aanmelden betekent daarom niet dat je ook hoger op de lijst zal komen. Kandidaten die voor het tweede jaar in hetzelfde gremium doorgaan, zullen vanwege de continuïteit bovenaan de lijst komen te staan.

Geheimhoudingsverklaring:

1) Ondergetekende weet dat het verplicht is om alle vertrouwelijke informatie, die in het kader van het lidmaatschap van de USR/FSR/OLC ter kennis komt, uitsluitend in het kader van die werkzaamheden te gebruiken en voor het overige geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie, documenten en gegevens die niet reeds openbaar is/zijn.
2) De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van de USR/FSR/OLC.
3) De in lid 1 genoemde verplichting bestaat, voor zover niet anders is overeengekomen, niet tegenover leden van de opleidingscommissie of anderen die medeverantwoordelijk zijn voor een goede uitoefening van de werkzaamheden, indien en voor zover zij zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich daartoe verplichten.
4) Alle eigendomsrechten met betrekking tot aan ondergetekende in het kader van de functie/werkzaamheden bij of in opdracht van de Radboud Universiteit verstrekte vertrouwelijke informatie en daarop gebaseerde resultaten blijven berusten bij de Radboud Universiteit.
5) Het is ondergetekende verboden op welke wijze dan ook vertrouwelijke informatie, of kopieën hiervan, die hij in verband met de uitvoering van de werkzaamheden onder de overeenkomst heeft verkregen, in bezit te hebben of te houden of te kopiëren, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit in het kader van de werkzaamheden/opdracht is vereist.
6) Ondergetekende verplicht zich om alle in lid 1 genoemde vertrouwelijke informatie en andere op de werkzaamheden betrekking hebbende informatie, alsmede (digitale) kopieën en aantekeningen daarvan, zonder enig verzoek daartoe, bij het eindigen van de werkzaamheden of de opdracht onmiddellijk aan de Radboud Universiteit te doen toekomen. Hieronder worden ook alle vormen van computerprogrammatuur en (digitale) gegevensdragers, tekeningen, bescheiden en/of goederen die op de werkzaamheden/opdracht betrekking hebben begrepen.
7) Ondergetekende is ermee bekend dat overtreding van de verplichtingen kan leiden tot beëindiging van de werkzaamheden en/of een schadevergoedingsvordering, alsmede tot sancties door de wet daarop gesteld.
8) In geval van twijfel over de toepasselijkheid en/of uitleg van het hier bepaalde zal ondergetekende terstond en uit eigen beweging overleg met de Radboud Universiteit voeren, evenals in het geval dat ondergetekende op enige wijze in een procedure wordt betrokken waarin hetgeen in deze verklaring is omschreven aan de orde (kan) komen.
9) Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

De volgorde van de lijsten zal at random bepaald worden. Eerder aanmelden betekent daarom niet dat je ook hoger op de lijst zal komen.