SOOS kent een lange geschiedenis, maar niet altijd onder deze naam. Zo zijn de organen Studentenparlement Geneeskunde en Sekretariaat Medische Studenten voorlopers van SOOS.

In het boek “Hippocrates op Heyendael, Onstaan en ontplooiing van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen” door Jan Brabers staat een stukje geschiedenis:

“Het Studentenparlement Geneeskunde, ontstaan aan het eind van de jaren zestig, was het officieel vertegenwoordigende orgaan van alle medische studenten. Het parlement was samengesteld uit jaarvertegenwoordigingen van het eerste tot en met het zesde jaar, plus van de coassistenten, en had als doel het behartigen van gemeenschappelijke taken en belangen van medische studenten op het gebied van het onderwijs (onder andere door hen te vertegenwoordigen binnen en buiten de faculteit).

Het studentenparlement vergaderde maandelijks en had nauw contact met de studenten in de (sub)faculteitsraad en de universiteitsraad. In de tweede helft van de jaren zeventig het Sekretariaat Medische Studenten voor het parlement in de plaats als “officieel vertegenwoordigend lichaam voor alle medische studenten”. Dit secretariaat was bijkans professioneel georganiseerd, met een van faculteitswege ter beschikking gesteld budget met een eigen, betaalde, secretaresse, en met een regelmatig verschijnend informatieblad (Med.fac.).

Doelstellingen waren het behartigen van gemeenschappelijke belangen van alle medische studenten op het vlak van het onderwijs, het zoveel mogelijk betrekken van studenten bij het onderwijs, hun opleiding tot arts, het coördineren en stimuleren van activiteiten van studenten in de verschillende raden en commissies en vertegenwoordigingen, het onderhouden van contacten met faculteiten in Nijmegen en met zusterfaculteiten in den lande.”