Verkiesbaar stellen

De universitaire verkiezingen komen er weer aan! Wil jij je verkiesbaar stellen voor de FSR, OLC GNK of OLC BMW? Tussen maandag 3 mei 09.00 en donderdag 6 mei 17.00 kun je je verkiesbaar stellen door een mail te sturen naar: assessor.rvb@radboudumc.nl. Let op, dit is een harde deadline. Te laat is te laat.
In de mail moet vermeld staan:
1. Voor welk gremium je je verkiesbaar wilt stellen
2. Naam
3. Geboortedatum
4. Adres, postcode en woonplaats
5. Studentnummer
6. Universiteitsmail
7. Faculteit
8. Opleiding
9. Telefoonnummer

In verband met het tekenen van geheimhoudingsverklaringen is het noodzakelijk om als bijlage een kopie van je handtekening mee te sturen in het format JPG/JPEG. Nadat de lijst gevormd is, zullen deze verwijderd worden. Met deze handtekening verklaar je het onderstaande:
1. Hierbij verklaar ik te bewilligen in deze kandidaatstelling, alsmede in de plaats die ik inneem op deze lijst.
2. Hierbij verleen ik toestemming voor het verstrekken van mijn persoonlijke gegevens aan het Centraal Stembureau en aan de indiener en overige kandidaten van de lijst waarvoor ik mij thans kandidaat stel, zulks met dien verstande dat deze gegevens door het secretariaat van de medezeggenschap enkel mogen worden gebruikt voor de verkiezingen en daarmee gerelateerde zaken.
3. Hierbij verklaar ik kennis te hebben genomen van de geheimhoudingsverklaring en verklaar ik akkoord te gaan met de inhoud van deze verklaring.

Geheimhoudingsverklaring:

1) Ondergetekende weet dat het verplicht is om alle vertrouwelijke informatie, die in het kader van het lidmaatschap van de USR/FSR/OLC ter kennis komt, uitsluitend in het kader van die werkzaamheden te gebruiken en voor het overige geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: alle informatie, documenten en gegevens die niet reeds openbaar is/zijn.
2) De in lid 1 genoemde verplichting geldt ook na beëindiging van het lidmaatschap van de USR/FSR/OLC.
3) De in lid 1 genoemde verplichting bestaat, voor zover niet anders is overeengekomen, niet tegenover leden van de opleidingscommissie of anderen die medeverantwoordelijk zijn voor een goede uitoefening van de werkzaamheden, indien en voor zover zij zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich daartoe verplichten.
4) Alle eigendomsrechten met betrekking tot aan ondergetekende in het kader van de functie/werkzaamheden bij of in opdracht van de Radboud Universiteit verstrekte vertrouwelijke informatie en daarop gebaseerde resultaten blijven berusten bij de Radboud Universiteit.
5) Het is ondergetekende verboden op welke wijze dan ook vertrouwelijke informatie, of kopieën hiervan, die hij in verband met de uitvoering van de werkzaamheden onder de overeenkomst heeft verkregen, in bezit te hebben of te houden of te kopiëren, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit in het kader van de werkzaamheden/opdracht is vereist.
6) Ondergetekende verplicht zich om alle in lid 1 genoemde vertrouwelijke informatie en andere op de werkzaamheden betrekking hebbende informatie, alsmede (digitale) kopieën en aantekeningen daarvan, zonder enig verzoek daartoe, bij het eindigen van de werkzaamheden of de opdracht onmiddellijk aan de Radboud Universiteit te doen toekomen. Hieronder worden ook alle vormen van computerprogrammatuur en (digitale) gegevensdragers, tekeningen, bescheiden en/of goederen die op de werkzaamheden/opdracht betrekking hebben begrepen.
7) Ondergetekende is ermee bekend dat overtreding van de verplichtingen kan leiden tot beëindiging van de werkzaamheden en/of een schadevergoedingsvordering, alsmede tot sancties door de wet daarop gesteld.
8) In geval van twijfel over de toepasselijkheid en/of uitleg van het hier bepaalde zal ondergetekende terstond en uit eigen beweging overleg met de Radboud Universiteit voeren, evenals in het geval dat ondergetekende op enige wijze in een procedure wordt betrokken waarin hetgeen in deze verklaring is omschreven aan de orde (kan) komen.
9) Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

De volgorde van de lijsten zal at random bepaald worden. Eerder aanmelden betekent daarom niet dat je ook hoger op de lijst zal komen.